Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού» με Κωδικό ΟΠΣ 5042914 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πύδνας Κολινδρο

Με την αρ.πρωτ.: 439/21-02-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας έγινε η ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού» με Κωδικό ΟΠΣ 5042914 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 751.499,36€ με ΦΠΑ.

Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής δύο υποέργα.

Υποέργο Νο1: Δημιουργία πράσινου σημείου Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (εργολαβία)

Προϋπολογισμός έργου: 547.554,86€

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

• Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου του πράσινου σημείου,

• Τοποθέτηση οικίσκου τύπου ISOBOX ως χώρου Φυλακίου, Γραφείου ελέγχου-διοίκησης, αποδυτηρίων προσωπικού και

WC προσωπικού και επισκεπτών.

• Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης (γρήγορη στάση χωρίς παραμονή),

• Τοποθέτηση υποστέγου (συλλογής αποβλήτων, υλικών προς επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση),

• Δημιουργία χώρων συλλογής αποβλήτων, εγκατάστασης containers για την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών,

• Δημιουργία χώρου στάθμευσης,

• Κατασκευή περίφραξης, πύλης εισόδου, ασφαλτοστρωμένης πλατεία,

• Εγκατάσταση ύδρευσης-αποχέτευσης-ομβρίων,

• Ηλεκτρολογική εγκατάσταση-τοποθέτηση φωτιστικών

• Εργασίες φύτευσης.

Υποέργο Νο2: Προμήθεια εξοπλισμού πράσινου σημείου Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (προμήθεια)

Προυπολογισμός προμήθειας: 203.944,50 €

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προμήθειες εξοπλισμού:

• Φορτηγό όχημα με υπερκατασκευή skip loader,

• Μεταλλικά απορριμματοκιβώτια χωρητικότητας 10m3,

• Κλαδοθρυμματιστής,

• Προκατασκευασμένος Οικίσκος τύπου ISOBOX εμβαδού 32 m2,

• Πλυστικό μηχάνημα,

• Παλετοφόρο ανυψωτικό χειροκίνητο,

• Παλετοφόρο Ζυγιστικό,

• Λοιπός εξοπλισμός Πράσινου Σημείου.

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
ada_ae_5042914_1-0_1.pdf375.48 KB