Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο

Το Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, ακριβέστερα «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις ονομάζεται ο ελληνικός νόμος 4555/2018. Αποτελείται από 283 άρθρα με τα οποία μεταρρυθμίζονται, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους, οι δήμοι, η εποπτεία των ΟΤΑ και άλλα ζητήματα του Υπουργείου Εσωτερικών. Το σχέδιο έχει τεθεί σε πλήρη ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Θεωρείται διάδοχος του σχεδίου Καλλικράτης με βασική φιλοσοφία την μείωση της θητείας των δημοτικών αρχών από πενταετία σε τετραετία και την υιοθέτηση της απλής αναλογικής.

Δημοτικό συμβούλιο

Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που μετείχαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α’ γύρο. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που μετείχαν διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί, που δικαιούνται να μετέχουν στην κατανομή, με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα είτε όχι, αναλόγως με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους

Το Προεδρείο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από την μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σύμφωνα με το αρ. 67 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) "Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας". Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή Συμβούλου Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά.

Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά.

Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και την αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων αυτών. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Με φροντίδα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης. Οι αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο στέλνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες προς υλοποίηση και ορισμένες απ' αυτές στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έλεγχο νομιμότητας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

  • για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
  • εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  • ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
  • καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.
  • έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
  • μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Μανώλας Αναστάσιος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Παραλυκίδης Κων/νος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λιόλιος Κων/νος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παππάς Βασίλειος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μαλάμης Κων/νος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.

Κουτσουμάρη Αφροδίτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Πλασταράς Κων/νος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.ΦΟ.Π.ΑΠ.Ο.Υ.

Πουρτσίδης Πασχάλης

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Προβατίδης Λάζαρος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Λαγδάρης Ευάγγελος

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Ανδρικόπουλους Αυγουστίνος

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Λούκας Αναστάσιος

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κακάνης Κων/νος

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Καλύβας Γεώργιος

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Λιόλιος Ιωάννης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωσηφίδης Χαράλαμπός

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πορφυρίδης Χριστόφορος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Τουλούπας Νικόλαος

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μεταλλίδης Νικόλαος

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Καζάς Παναγιώτης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βασιλειάδου Ξανθίππη

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αβραμιδου Μαρία

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πολυχρονίδης Γεώργιος

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μπιζάκης Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Καθάριος Χρήστος

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μελιδώνης Ιωάννης

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ζαφείρης Δημήτρης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γιαγκόπουλος Αθανάσιος

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού