Πρόσκληση δηλώσεων συμμετοχής για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση δηλώσεων συμμετοχής για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού καλεί τους Φορείς, καθώς, και τους Δημότες που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι και την  27-01-2015  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου  (όπου διατίθενται έντυπα αιτήσεων).

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού