ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ -  ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κολινδρός,    04-03-2015 

Αριθ. Πρωτ.          – 190   - 

 

ΠΡΟΣ:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Πύδνας –Κολινδρού

κ.κ. Αντιδημάρχους

κ. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σας  καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  στη  Δημοτική Κοινότητα Κολινδρού  σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Φορέα Πολιτισμού – Άθλησης – Περιβάλλοντος & Οικογενειακής Υποστήριξης (ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ) Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, που θα γίνει στις 9  Μαρτίου  2015 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.  Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015.

2.  Εκμίσθωση κυλικείων  του νομικού προσώπου και ορισμός επιτροπής εκμίσθωσης .

3.  Παραχώρηση γηπέδου τένις  προς χρήση στο Ν.Ο.Ν.Α.Μ  Νέας Αγαθούπολης .  

4.  Διάφορα.

 

 

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ

 

 

 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
(με αποδεικτικό επίδοσης)

  1. 1.     Λένος Γεώργιος  - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  2. 2.     Καζάς  Παναγιώτης , Μέλος 
  3. 3.     Σιανίδης  Δημήτριος, Μέλος 
  4. 4.     Μπουρσούκης Πασχάλης, Μέλος 
  5. 5.     Ασλανίδου Αργυρούλα, Μέλος   
  6. 6.     Τοπαλίδης Χαράλαμπος , Μέλος 
  7. 7.     Ματσικίδου Καλλιόπη, Μέλος   
  8. 8.     Λακασάς Κλέαρχος , Μέλος 
  9. 9.     Μαστοροτάσιου Όλγα, Μέλος  

10.  Χατζημάρκου Αναστασία  [Εκπρόσωπος Εργαζομένων Νομικού Προσώπου], Μέλος

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού