Αναλυτική διακήρυξη προμήθειας τροφίμων έτους 2016 για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα