Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια τροφίμων έτους 2016 για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα