Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού

Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Πύδνας-Κολιν

Διενέργειας της εργασίας «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού προτίθεται να προβεί, με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στη διενέργεια της εργασίας «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού», με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 19.948,21 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού για το έτος 2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.
  • Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο Οικονομικής Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στο Αιγίνιο.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν, ενώπιον των υποψηφίων αναδόχων στη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Οικονομικής Αγροτικής Ανάπτυξης( στο τηλέφωνο :2353350127).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, και στην ιστοσελίδα του δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΓΔΑΡΗΣ

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού