Ανακοίνωση πρόσληψης υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2015

ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών (13) υδρονομέων αρδεύσεως για το χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου 2015 σύμφωνα με την αρίθ.70/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Υποβολή αιτήσεων από 23-03-2015 μέχρι και τις 01-04-2015

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού