Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας

Ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 119/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ληφθεί νόμιμα σύμφωνα με το αρίθ.2855/20-4-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού