Δήμος Πύδνας Κολινδρού | Δήμος

Δήμος Πύδνας Κολινδρού

Στην ενότητα αυτή, θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, δηλαδή το Γραφείο του Δημάρχου, τους Αντιδημάρχους, το Δημοτικό Συμβούλιο, τις Δημοτικές Κοινότητες, την Οικονομική Επιτροπή, τις υπόλοιπες Υπηρεσίες, καθώς επίσης και για όλες τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς του Δήμου Πύδνας Κολινδρού.

Οργανωτική Δομή

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά η οργανωτική δομή του Δήμου Πύδνας Κολινδρού.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες και υλικό που αφορά στον Δήμαρχο Πύδνας Κολινδρού και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την επίβλεψή του.

Αντιδήμαρχοι

Τον Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.

Δημοτικό Συμβούλιο

To Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται σήμερα από 27 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται κάθε 5 χρόνια. Από αυτούς 16 ανήκουν στην πλειοψηφήσασα παράταξη (δηλαδή στην παράταξη που επικράτησε στις εκλογές), επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος.

Δημοτικές Κοινότητες

Περιηγηθείτε και βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις δημοτικές κοινότητες.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από 6 δημοτικούς συμβούλους. Από αυτούς 4 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 2 ανήκουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Οικονομική Επιτροπή

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγονται κάθε δύο χρόνια. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος, ενώ ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής.

Δημοτικοί Φορείς

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι δημοσυντήρητοι φορείς.

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι δημοσυντήρητες επιχειρήσεις.

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.4 του Ν.3852/2010, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ