Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου με τίτλο "Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών έτους 2021"