Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης: “«Αναβάθμιση γηπέδων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»”

Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση γηπέδων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»