Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην Κοινότητα Αιγινίου».