ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια οχημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πύδνας-Κολινδρου (Ομάδα Γ: Λοιπός εκχιονιστικός εξοπλισμός)»