Διακήρυξη δημόσιας σύμβασης προμήθειας πολυμηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 162.400,00 Ευρώ με ΦΠΑ