Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων με ποδομοχλό χωρητικότητας 660lt» με προϋπολογισμό μελέτης 37.795,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ