Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με προϋπολογισμό 51.487,28E