Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκθετών για την Εμποροπανήγυρη Αιγινίου 2024- Χρόνος διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης 2024 από 13-9-2024 έως 22-9-2024

 

Για τη διενέργεια της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Αιγινίου (χρόνος, προθεσμίες, υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, προϋποθέσεις, εγκρίσεις συμμετοχής και λοιπή διαδικασία).  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων/δηλώσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από Τρίτη 26-06-2024 έως Παρασκευή 26-07-2024, με διάστημα διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης 13-9-2024 έως 22-9-2024.

 Η  εμποροπανήγυρη θα διενεργηθεί  ύστερα από έκδοση νέας προκήρυξης με τις επικαιροποιημένες ημερομηνίες, η οποία αναρτήθηκε παρακάτω  και στο  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), με παράλληλη ακύρωση της αρχικής προκήρυξης,  ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τις νέες ημερομηνίες διενέργειας και υποβολής αιτήσεων/δηλώσεων συμμετοχής.

Η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη διενεργείται στην κοινότητα Αιγινίου του δήμου Πύδνας-Κολινδρού στον χώρο που είναι διαμορφωμένος για το σκοπό αυτό. Στο σχετικό τοπογραφικό που θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου, αποτυπώνεται η χωροταξική διάρθρωση του χώρου. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία του δήμου και στα τηλέφωνα: 2353350127-2353350133-2353350100.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ