Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκθετών για την Εμποροπανήγυρη Αιγινίου 2023

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Για τη διενέργεια της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Αιγινίου (χρόνος, προθεσμίες, υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, προϋποθέσεις, εγκρίσεις συμμετοχής και λοιπή διαδικασία).

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων/δηλώσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από Τρίτη 06-06-2023 έως Παρασκευή 07-07-2023.

Οι αιτήσεις/δηλώσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα και στον κανονισμό λειτουργίας, θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, υπόψη του δήμου Πύδνας-Κολινδρού /Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δια ζώσης: αυτοπρόσωπα ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου από δημόσια αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημαρχείο Αιγινίου, Κ. Καραμανλή 38(γραφείο πρωτοκόλλου στο ισόγειο του καταστήματος).

Ταχυδρομικά: στη Δ/νση: Δήμος Πύδνας-Κολινδρού-Δημαρχείο Αιγινίου, Κ. Καραμανλή 38, 60300 Αιγίνιο-Πιερίας. Η δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών βαρύνει τους ενδιαφερόμενους.

Ηλεκτρονικά: στην ηλεκτρονική διεύθυνση – e-mail: aiginio@otenet.gr.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 Ν.1599/1986) θα χρησιμοποιηθεί ειδικό έντυπο της υπηρεσίας, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του δήμου (www.pydnaskolindrou.gr), που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: - Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος - Όνομα Πατρός - Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ - Διεύθυνση κατοικίας - ΑΦΜ και ΔΟΥ - θέση του χώρου που επιθυμεί- Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει - Πωλούμενο είδος.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού