Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έναρξη της ενεργητικής επιτήρησης – Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων για τη λύσσα μετά την εαρινή εμβολιαστική εκστρατεία 2023

Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:
“Με βάση την υπ’ αριθ. 908/200148/26.06.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), η 16η εμβολιαστική εκστρατεία, της άνοιξης 2023, για τον από του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουνίου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της χώρας που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Μεταξύ αυτών είναι οι Π.Ε. Κιλκίς, Πέλλας (σε ολόκληρη την έκτασή τους) και Π.Ε. Σερρών, Θεσσαλονίκης και Ημαθίας (σε μερική/ορισμένη έκτασή τους).
Στις 1 Ιουλίου στην Π.Ε. Σερρών, στις 5 Ιουλίου στην Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Κιλκίς και στις 6 Ιουλίου στην Π.Ε. Ημαθίας και Πέλλας ξεκινά το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση), που ακολουθεί την εαρινή εμβολιαστική εκστρατεία του 2023 που θα διαρκέσει δύο (2) μήνες, με πιθανότητα παράτασης.
Στόχος του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης είναι η αξιολόγηση του από του στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων μέσω εργαστηριακών εξετάσεων όσον αφορά στην επιτυχή ανοσοποίησή τους για την αποτροπή επανεμφάνισης κρουσμάτων και για να παραμείνει η χώρα μας σε καθεστώς ελεύθερο Λύσσας όπως έχει ταξινομηθεί με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2061/620 της Ε.Ε.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ., ο στόχος του συλλεγόμενου αριθμού αλεπούδων ανά Π.Ε. της Π.Κ.Μ. στα πλαίσια αξιολόγησης του Προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας, αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα 1. Στον επισυναπτόμενο πίνακα 2 αναφέρονται οι περιοχές εμβολιαστικής κάλυψης και εφαρμογής προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης στην Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Σερρών και Ημαθίας, στις οποίες έγιναν ρίψεις σε μερική/ορισμένη έκταση.
Για την αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να προσκομίζουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες δείγματα ενήλικων αλεπούδων.
Τονίζεται ότι για τη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης, στο πλαίσιο της συλλογής δειγμάτων για την αξιολόγηση των εμβολιασμών, εκτός κυνηγετικής περιόδου, δεν απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ. Στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόμιση δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, θα πρέπει να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ.
Υπενθυμίζεται ότι ο αντιλυσσικός εμβολιασμός και η ηλεκτρονική σήμανση των σκύλων που συνοδεύουν τους κυνηγούς είναι υποχρεωτικός για το «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα». «…Για να θεωρείται εμβολιασμένο ένα κατοικίδιο ζώο, πέρα από τη σφραγίδα και την υπογραφή του κτηνιάτρου, ο εμβολιασμός πρέπει να είναι σε ισχύ σύμφωνα με την διάρκεια της ανοσίας που παρέχεται από το συγκεκριμένο εμβόλιο όπως αναγράφεται στις οδηγίες του παρασκευαστή».
Με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία και το συντονισμό των διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος ενεργητικής επιτήρησης απαιτείται συνεργασία των κυνηγών – θηροφυλάκων με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Για τους σκοπούς του προγράμματος για τους κυνηγούς – θηροφύλακες κρίνονται αναγκαία:
- ο συντονισμός για την κατανομή του αριθμού των δειγμάτων που πρέπει να συλλεχθούν με βάση τον καθορισμένο στόχο για την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών στις Π.Ε. που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα,
- η σημασία επικοινωνίας με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες για την αποστολή των δειγμάτων ζώων όπου αυτές υποδείξουν,
- η συμπλήρωση των συνοδευτικών εγγράφων, με απαραίτητη εκείνη του πεδίου «Τοποθεσία συλλογής δείγματος/Γεωγραφικές Συντεταγμένες σημείου συλλογής» στο έντυπο αποστολής δειγμάτων για την Ενεργητική Επιτήρηση ως προς την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών (επισυνάπτεται στο παρόν) και
- η επικαιροποίηση της ενημέρωσης για τον τρόπο συσκευασίας των δειγμάτων (σχετικό ενημερωτικό video υπάρχει στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa), τον αριθμό των ζώων που πρέπει να συλλεχθούν για την ενεργητική επιτήρηση - αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών (πίνακας 1) τη σημασία επικοινωνίας με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την αποστολή των δειγμάτων ζώων, την συμπλήρωση των συνοδευτικών εγγράφων και την προμήθεια από τις Υπηρεσίες των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών.
Υπενθυμίζεται ότι «Προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 50 ευρώ ανά θανατωμένη αλεπού που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχή, στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση) και για το έτος 2023. Η διαδικασία σχετικά με τις επιχορηγήσεις για τη συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος για τη λύσσα καθορίζονται στην υπό έκδοση Κοινή Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2023».
Στην ανακοίνωση επισυνάπτονται:1) Παράρτημα Γ «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς και φύλακες θήρας για Ενεργητικής Επιτήρησης -Πρόγραμμα Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας των Εμβολιασμών έναντι του ιού της Λύσσας», 2) Πίνακας 1. Στόχος συλλεγόμενου αριθμού αλεπούδων στο πλαίσιο της Ενεργητικής Επιτήρησης (αξιολόγησης των εμβολιασμών) της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας, μετά την εαρινή εμβολιαστική εκστρατεία του 2023, 3) Πίνακας 2. Περιοχές εμβολιαστικής κάλυψης και εφαρμογής προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης στην Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Σερρών και Ημαθίας στις οποίες έγιναν ρίψεις σε μερική/ορισμένη έκταση”.

ΕΣΠΑ