Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “Εργασίες με μηχανήματα Δήμου Πύδνας-Κολινδρού 2023”

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
13/04/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
14. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
15. α) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (12) μήνες
β) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/04/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η13/04/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.14.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.15.

α) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (12) μήνες

β) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/04/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

ΕΣΠΑ