Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής από το πρακτικό 17/2019 ( Προϋπολογισμός 2020 ) .