Τελικές τεχνικές προδιαγραφές φίλτρου απομαγγάνωσης Αλωνίων – Σχόλια ΕΣΗΔΗΣ – Απαντήσεις