Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία H/M εξοπλισμού φίλτρανσης σε υδρευτική γεώτρηση της Τ.Κ. ΚΑΤΑΧΑ »

 

Ο Δήμαρχος ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία
Η/Μ εξοπλισμού φίλτρανσης σε υδρευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Καταχά του
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού», με αρ. μελ.: 4/2018, προϋπολογισμού δαπάνης
329.973,92€ με ΦΠΑ

Ο Δήμαρχος Πύδνασ Κολινδρού προκηρύσσει με  ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςκαι με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τηςχαμηλότερης τιμής, για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργίαΗ/Μ εξοπλισμού φίλτρανσης σε υδρευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Καταχά τουΔήμου Πύδνας – Κολινδρού», με αρ. μελ.: 4/2018, προϋπολογισμού δαπάνης329.973,92€ με ΦΠΑ

ΕΣΠΑ