Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνηση μελέτης: "Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού"