Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών, αναφορικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΦΙΛΤΡΟΥ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ» Τ.Κ. ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση (αρ.47, Ν.4412/2016) τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού (φίλτρου) στη θέση «Γιαννίτσι» Τ.Κ. Αλωνίων Δήμου Πύδνας-Κολινδρού».

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 21/07/2017 έως 30/08/2017.

Η διαβούλευση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr), στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (www,pydnaskolindrou.gr=>(banner) ΕΣΠΑ 2014-2020=>Ανακοινώσεις-Διαβουλεύσεις.

 Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση aiginio@otenet.gr.

Επισυνάπτονται οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πολιτικός μηχ/κος Τ.Ε. με Α΄ β.

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές προδιαγραφές φίλτρου απομαγγάνωσης Αλώνια.pdf656.85 KB

ΕΣΠΑ